Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายชาติ คำคุณเมือง
ปลัด อบต.ราวต้นจันทร์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศรุภา นิลพันธุ์
รองปลัด
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสมคิด ปานบัว
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวอทิตยา อ้นชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวเบญจวรรณ จุ้ยต่าย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นายประทวน ปัญญาภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางอรอุษา ขวัญแย้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
พ.จ.อ.สุวิทย์ เขียวมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน
Responsive image
นางดารา นาคแย้ม
แม่บ้าน
Responsive image
Responsive image
นายบุญเรียบ อ่อนจิ๋ว
นักการภารโรง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th