Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมาน นาคแย้ม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
Responsive image
Responsive image
นายสุรพันธุ์ นาคทับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
Responsive image
Responsive image
นายชาติ คำคุณเมือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
Responsive image
นายบุญธรรม แจ่มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายทวี แสงตะวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายประโลม จันทร์เจาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายทิวา ปิ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายพงษพันธุ์ ภูมิลำนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวันชัย รอดพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายฉันท์ สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายทวี สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายจำลอง น่วมเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุทัศน์ คล้ายบุญโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสุวิทย์ อยู่คำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสมชาย สุขหล่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th