Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566
Responsive image
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์การสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทน
     
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566