Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ส.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
02 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่ประชาชน (การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ฯ)
19 ก.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
09 ม.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการปฏิบัติงาน (การจัดเก็บภาษี)
09 ม.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการปฏิบัติงาน(ทะเบียนประวัติข้าราชการฯ)
09 ม.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือประชาชน (สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร)
09 ม.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
04 เม.ย. 2559 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
11 ม.ค. 2559 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th