Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณชน
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วม
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักนักงาน
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
27 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ 2562
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แจ้งให้เจ้าของที่ดินซึ้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีประจำปี2562
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2562
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ให้ผู้ซึ้งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆตั้งอยู่ในเขต อบต. ไปรับแบบพิมพ์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th