Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
25 ก.พ. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
21 พ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ มาตรฐานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
15 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
22 ส.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลราวต้นจันทร์
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
24 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
27 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศกำหนดการประชาคมระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ 2562
30 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562
20 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th