Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563-2567
02 พ.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2563-2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม)
20 ต.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
20 ต.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
09 ต.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
09 ต.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
08 ต.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 เม.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
04 พ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th