Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ส.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
16 ม.ค. 2566 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566
22 ก.ค. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
10 ก.พ. 2565 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พศ.2561-2565)
21 ธ.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ก.พ. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
05 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี /2562
30 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒
02 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๑
24 ก.พ. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th