Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ
25 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
24 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนนตรี
23 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
06 ก.พ. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (หัวหน้าสำนักปลัด) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๓ ณ องค์การการบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
28 ม.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
03 ม.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563
03 ม.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
03 ม.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th