Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.ราวต้นจันทร์ ประจำปี 2563
10 เม.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
07 เม.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสำโรง แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า
31 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ
25 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
24 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนนตรี
23 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 มี.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
06 ก.พ. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (หัวหน้าสำนักปลัด) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๓ ณ องค์การการบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
28 ม.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th